NATUURBOUW

Soms is het noodzakelijk in bestaande gebieden aanpassingen te doen, de natuur wordt teruggebracht in de oorspronkelijke specifieke toestand.
Op basis van gewijzigde inzichten in het maatschappelijk denken worden projecten uitgevoerd, die erop gericht zijn om betere voorwaarden te scheppen voor herstel of verbetering van natuurwaarden. Het plaggen van duinvalleien, meanderen van waterlopen, aanpassingen van taluds (natuurvriendelijke oevers) of het verwijderen van voedselrijke bovengrond zijn voorbeelden hiervan.
Het grondwerk ten behoeve van de natuurbouw vergt specifieke kennis en vaardigheden, belangrijk daarbij is om zorgvuldig om te gaan met de toekomstige bodemstructuur en met de toekomstige waterhuishouding.
Tevens moet rekening worden gehouden met recreatieve voorzieningen zodat mens en natuur weer samenkomen.
Voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten zijn:

Natuurontwikkeling Petten

Natuurontwikkeling Petten

In november zijn we gestart met de werkzaamheden "Natuurontwikkeling in Petten. De locatie van de werkzaamheden  vinden plaats nabij de Zuiderhazedwarsdijk, Noorderhazedwarsdijk, Noordzeestraat en de Strandweg te Petten. Het betreft herinrichten van het duinlandschap....

Lees meer
Chopperen heide Schoorlse Duinen

Chopperen heide Schoorlse Duinen

Voor onze opdrachtgever Staatsbosbeheer zijn wij half januari gestart met  het chopperen van circa 7 hectare heidevegetatie in de Schoorlse Duinen. Allereerst maaien wij de heidevegetatie om vervolgens met een chopperapparaat de bovenste humusrijke grondlaag te...

Lees meer
Verwijderen bosopslag Zwanenwater

Verwijderen bosopslag Zwanenwater

In opdracht van Natuurmonumenten hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het verwijderen van bosopslag in het Natura 2000-gebied Zwanenwater.

Lees meer

© Copyright 2021 Vermaire Breezand