NATUURBOUW

Soms is het noodzakelijk in bestaande gebieden aanpassingen te doen, de natuur wordt teruggebracht in de oorspronkelijke specifieke toestand.
Op basis van gewijzigde inzichten in het maatschappelijk denken worden projecten uitgevoerd, die erop gericht zijn om betere voorwaarden te scheppen voor herstel of verbetering van natuurwaarden. Het plaggen van duinvalleien, meanderen van waterlopen, aanpassingen van taluds (natuurvriendelijke oevers) of het verwijderen van voedselrijke bovengrond zijn voorbeelden hiervan.
Het grondwerk ten behoeve van de natuurbouw vergt specifieke kennis en vaardigheden, belangrijk daarbij is om zorgvuldig om te gaan met de toekomstige bodemstructuur en met de toekomstige waterhuishouding.
Tevens moet rekening worden gehouden met recreatieve voorzieningen zodat mens en natuur weer samenkomen.
Voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten zijn:

Werkzaamheden duinen

Werkzaamheden duinen

In september zijn we gestart met diverse werkzaamheden in de duinen. Het project "het graven van stuifplekken en verwijderen van exoten" duurt tot medio april 2021. Globaal bestaat de werkzaamheden uit: het graven van stuifkuilen, het verwijderen van diverse...

Lees meer
PAS project Texel

PAS project Texel

Voor onze opdrachtgever Staatsbosbeheer zijn wij eind januari gestart met het verwijderen van bomen, struweel en oude heidevegetatie in de duinen van Texel. Na het verwijderen van begroeiing chopperen of plaggen wij de vakken met als doel het opnieuw beginnen van de...

Lees meer

© Copyright 2021 Vermaire Breezand